Expertise

Door milieukundige en economische inzichten te combineren en in de praktijk toe te passen kan Eco-consult verspilling van geld en milieu verminderen en een duurzame samenleving dichterbij brengen.

Ecologisch en economisch inzicht gecombineerd

De combinatie van kennis van techniek, ecologie en milieu met economie schept grote mogelijkheden. Uit de woorden eco-logie en eco-nomie blijkt al dat ze iets gemeenschappelijk hebben, hetgeen ook de achtergrond is van de naam Eco-consult Environmental Economics. Met deze gecombineerde kennis en ervaring in het beleid en wetenschappelijk onderzoek, kan ik veel bijdragen aan een beter milieubeleid, mede omdat deze combinatie nog vrij zeldzaam is:

De traditionele invalshoek voor mensen die aan het milieu werken is technisch, biologisch, ecologisch, en later ook juridisch. Economie daarentegen is traditioneel meer een vak voor mensen die het bedrijfsleven in willen. Economie wordt daarom door 'milieu-mensen' vaak opgevat als synoniem voor 'geld en bedrijfsleven', en daarom als de tegenpartij. Volgens Harmen Verbruggen wordt hij als hoogleraar milieu-economie vaak met dezelfde argwaan bekeken als een mannelijke hoogleraar vrouwenstudies... Maar langzaam begint het inzicht door te breken dat economie in de betekenis van 'de leer van optimaal gebruik van schaarse middelen' juist heel geschikt is om de milieuproblemen op te lossen, en dat daar misschien zelfs wel de sleutel ligt. Het milieuprobleem is immers juist dat een schoon milieu schaars begint te worden.

Er is dus behoefte aan mensen die de kloof tussen technici, juristen en milieukundigen enerzijds, en economen anderzijds kunnen overbruggen. Door de combinatie van 'het beste uit beide werelden' ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor vooruitgang in het stagnerende milieubeleid. Eco-consult Environmental Economics kan helpen die mogelijkheden te vinden en te benutten.

Wat heeft Eco-consult Environmental Economics u te bieden?

Concrete voorbeelden van wat Eco-consult Environmental Economics kan doen voor opdrachtgevers:

 • Een analyse van kosteneffectiviteit van verschillende milieumaatregelen maken. Daarmee kunnen maatregelen gekozen worden die het meeste effect voor de minste kosten geven.
 • Het ontwerpen van een marktconform milieubeleidinstrument voor een bepaald milieuprobleem. Een voorbeeld is de verkenning die Eco-consult maakte in opdracht van DCMR (Milieudienst Rijnmond) van Verhandelbare Emissie-Rechten (VER) voor de reductie van de luchtvervuiling door Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Het rapport geeft ook een algemene inleiding in het instrument VER. Het rapport kunt u hier downloaden (pdf-bestand, ca.0,5 Mb).
 • Voor een bedrijf een marktconform systeem voor milieumanagement ontwikkelen. Doel daarvan is om met de minste kosten en inspanning alle afdelingen binnen het bedrijf op samenhangende en evenwichtige manier en in de juiste mate te laten werken aan het milieubeleid van het bedrijf. Dit is mogelijk met 'Bedrijfs-Interne marktconforme instrumenten voor milieubeleid'. Een artikel over dit onderwerp verscheen juni 1999 in nr. 4 van de Arena, het blad van de Vereniging van Milieukundigen.
 • Een maatschappelijke kosten-batenanalyse maken van een voorgestelde milieumaatregel (bijv. een geluidsscherm langs een weg) die antwoord geeft op de vraag: is die maatregel wel een goede investering, of is op een andere manier met hetzelfde geld meer te bereiken?
 • Een lezing of cursus organiseren voor beleidsmedewerkers, milieugroepen of politici over de mogelijkheden van de milieu-economie in het beleid, om zodoende de toepassing van nieuwe inzichten te bevorderen.
 • Een succesvolle Scandinavische (marktconforme) milieumaatregel vertalen naar de Nederlandse situatie en de Nederlandse taal.
 • De waarde in euro's bepalen van een natuurgebied met een enquête naar de betalingsbereidheid (CV-methode) zodat men met cijfers kan aantonen of behoud van het natuurgebied maatschappij-economisch rendabel is.
 • Diverse vormen van milieuschade in euro's uitdrukken om daarmee meer concrete gegevens te leveren aan de beleidsmakers.

Relatie milieu-economie en bosbouw

Er zijn diverse redenen waarom bosbouw en het beheer van andere natuurlijke hulpbronnen en milieu veel overeenkomsten hebben.

 • In de bosbouw werkt men over het algemeen met zeer lange omlooptijden. Een bos dat aangeplant wordt doet er vele decennia over om kaprijp te worden. Ook investeringen in het milieu leveren vaak pas voordelen op de lange termijn. Om bedrijfseconomisch rendabele bosbouw duurzaam te maken is overheidsingrijpen dan ook noodzakelijk. Iets vergelijkbaars geldt voor milieugebruik. (Zie ook de pagina met het begrip 'Tragedy of the commons'.)
 • Net als het milieu, levert bos veel collectieve goederen waar (nog) nauwelijks voor betaald wordt en waar daardoor vaak slecht voor gezorgd wordt. Voorbeelden zijn: recreatie, natuur, biodiversiteit en bestrijding broeikaseffect.

Niet voor niets wordt milieu-economie in het Engels wel vertaald met Natural Resource Economics, en waren landbouw-universiteiten vaak de eersten die zich met dit vakgebied bezig hielden.

Andere expertise

Met name in Scandinavië heb ik veel connecties door mijn opleiding en werk in Noorwegen. Milieu-economen in Nederland en Noorwegen, en andere deskundigen in de universitaire -, milieubeleids- en advieswereld behoren tot mijn netwerk. Indien nodig werk ik hiermee samen of verwijs door naar de meest geschikte organisaties of mensen.

Behalve op het gebied van de milieu-economie kan ik u van dienst zijn met:

 • bosbouw, m.n. duurzaam bosbeheer en keurmerken (certificatie),
 • algemeen milieubeleid (anders dan met nadruk op de milieu-economische aspecten),
 • vertaling van vakliteratuur op het gebied van milieubeleid, milieu-economie en bosbouw tussen de Scandinavische talen en het Nederlands.

Relevante opdrachtgevers

Eco-consult Environmental Economics is met name interessant voor:

 • ingenieursbureaus, die met milieu-economische kennis de waarde van hun technisch advies en onderzoek kunnen vergroten;
 • overheden, zoals ministeries, provincies, gemeenten, water- en zuiveringsschappen in Nederland, Scandinavië en Oost-Europa, omdat milieu als collectief goed primair door de overheid bewaakt wordt;
 • bedrijven, zowel in Scandinavië als Nederland en (Oost-)Europa,
 • natuur- en milieuorganisaties,
 • opleidingsinstituten,
 • onderzoeksinstellingen.

Oost-Europese landen hebben ook veel baat bij milieu-economische inzichten. Immers, de vaak ernstige toestand van het milieu, het in opbouw zijnde milieubeleid, en de omschakeling naar de markt-economie scheppen kansen bij uitstek om vanaf de start een modern, marktconform milieubeleid te ontwikkelen.

Meer informatie over Eco-consult Environmental Economics

Eco-consult Environmental Economics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum onder nummer 27165883. Als algemene leveringsvoorwaarden wordt gebruikt Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI-1998), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ´s Gravenhage op 12 nov. 1997. Deze regeling is opgesteld door de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI).

Wilt u meer weten over Eco-consult Environmental Economics, of heeft u reacties of vragen n.a.v. deze site? Bekijk dan de Powerpoint presentatie, of neem gerust Contact met mij op.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec